Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūra

Trečiadienis
2017-01-18
Stiprus yra tik tas franšizės tinklas, kuris geba generuoti vis didesnę vertę savo nariams. Dėl to tinklo palaikymo infrastruktūros kūrimas nėra baigtinis procesas.
 

Siekiant nuoseklumo, prisiminkime pirmuosius franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmo žingsnius: 1) verslo franšizabilumo įvertinimas, kurio metu nustatytas verslo, kurio pagrindu norima kurti franšizę, tinkamumo ir pasiruošimo tiražavimui laipsnis; 2) franšizės davėjo verslo vizijos ir misijos patvirtinimas, kurias konkrečiai apsibrėžus, galėsite sklandžiai ir sistemingai veikti bei stebėti, ar artėjate prie savo vizijos ir misijos, ar nuo jų tolstate; 3) aplinkos analizė, kurios metu įvertinti tiek vidiniai franšizės davėjo verslo, tiek išoriniai sektoriaus ir rinkos veiksniai, turintys įtakos verslo veiklai; 4) franšizės koncepcija, kuria aiškiai apibrėžtas franšizuojamo verslo prekės ženklas, juo ženklinama produkcija ir galutinio vartotojo parametrai; 5) finansinių veiklos modelių parengimas, kurio metu sukurti tipinio franšizės gavėjo ir franšizės davėjo finansiniai veiklos modeliai; 6) franšizės strategijos parengimas, kurio metu konkretizuotas franšizės davėjo verslo veiksmų planas tiek ilguoju, tiek trumpuoju periodu; 7) franšizės rinkodaros planavimas, kurio metu parengta franšizės rinkodaros strategija, paruoštas franšizės rinkodaros veiksmų planas ir numatytos priemonės franšizės rinkodarai įgyvendinti; 8) franšizės gavėjų pritraukimo planavimas, kurio metu rinkodaros veiksmai specifikuoti taip, kad turėtų didžiausią galimą poveikį potencialiems franšizės gavėjams.

Po to, kai franšizės davėjas sukūrė pradinę tinklo palaikymo infrastruktūrą, jis turi tęstinai ir nenutrūkstamai ją vystyti ir tobulinti taip, kad ji, atitikdama besikeičiančias rinkos sąlygas ir franšizės gavėjų poreikius, taptų franšizės konkurenciniu pranašumu. Pradinės franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros kūrimo žingsniai: 1) franšizės davėjo organizacijos kūrimas; 2) franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūros kūrimas; 3) franšizės tinklo vadybos infrastruktūros kūrimas.

Franšizės davėjo organizacijos kūrimas

Franšizės davėjo organizacija sudaro franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros pagrindą. Kadangi verslo plėtra franšizės būdu iš esmės yra naujas verslas, jis turi būti aiškiai atskirtas nuo bazinio franšizuojamo verslo, kurio pagrindu yra kuriama franšizė. Šio naujo verslo vystymui turėtų būti sukurta atskira organizacija. Franšizės davėjo veiklos pradžioje ši organizacija dažniausiai būna labai nedidelė ir stipriai persipynusi su bazinį franšizuojamą verslą vystančia organizacija. Augant franšizės tinklui augs ir franšizės davėjo organizacija – joje daugės darbuotojų, atsiras savita kultūra ir ji vis labiau tols nuo motininės organizacijos. Franšizės davėjo organizacijos kūrimo specifiką nemaža dalimi lems franšizės koncepcijos bei franšizės vystymo ir franšizės tinklo plėtros plano nuostatos. Jose bus ne tik apibrėžtos veiklos, už kurių įgyvendinimą bus atsakinga organizacija, bet ir numatyti jai keliami tikslai bei šiems tikslams pasiekti skiriami ištekliai. Labai svarbu pabrėžti, kad nuo pat savo egzistavimo pradžios franšizės davėjo organizacija turi būti aprūpinta reikalingais finansiniais, žmogiškaisiais, materialiais ir nematerialiais ištekliais. Jei tai nebus padaryta reikalinga apimtimi, negalima tikėtis, kad šį organizacija sugebės tinkamai ir laikų įgyvendinti franšizės vystymui ir franšizės tinklo plėtrai keliamų tikslų.

Franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūros kūrimas

Po to, kai yra sukurta franšizės davėjo organizacija, ji pati turėtų perimti franšizės sukūrimo darbų, ir franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros kūrimo darbų koordinavimą ir pereiti prie franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūros kūrimo. Franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūra apima elementus, kurie yra būtini nepertraukiamam ir sėkmingam franšizės pagrindu veikiančio padalinio funkcionavimui bei tenkinti galutinių vartotojų poreikius. Šie elementai gali varijuoti skirtingose franšizės tinkluose priklausomai nuo franšizuojamo verslo modelio, tačiau dažniausiai juos sudaro įvairių prekių ir paslaugų, kurie yra būtini verslo modelio funkcionavimui, tiekėjų ir strateginių partnerių visuma. Konstruodamas franšizės koncepciją franšizės davėjas turi apsispręsti, kurias prekes ir paslaugas savo franšizės gavėjams teiks centralizuotai, o kuriuos leis įsigyti iš išorinių tiekėjų ir kokius reikalavimus jiems kels. Franšizės davėjas taip pat turi sumodeliuoti santykius su pagrindiniais partneriais ir nuspręsti, ar deleguos šių santykių mezgimą ir palaikymą franšizės gavėjams, ar centralizuotai valdys juos iš franšizės davėjo organizacijos. Dažniausiai franšizės davėjas savo namų rinkoje dar prieš kurdamas franšizę jau būna išvystęs tokią infrastruktūrą, kuri palaiko jo nuosavų padalinių tinklo funkcionavimą. Tokiu atveju labai tikėtina, kad franšizės gavėjai tiesiog naudosis jau turima infrastruktūra. Tačiau naujose rinkose, kur dar nėra franšizės davėjo nuosavų ar franšizės pagrindu veikiančių padalinių, tokią infrastruktūrą teks kurti „nuo nulio“.

Franšizės tinklo vadybos infrastruktūros kūrimas

Kai franšizės davėjas sukūrė franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūrą, jis turėtų savo dėmesį skirti franšizės tinklo vadybos infrastruktūrai kurti. Franšizės tinklo vadybos infrastruktūra apima elementus, kurie yra būtini nepertraukiamam ir sėkmingam franšizės tinklo funkcionavimui ir franšizės gavėjų bei davėjo poreikių tenkinimui. Tipinis franšizės davėjas savo franšizės tinklo veiklos pradžioje per daug nesureikšmina savo vidinių procedūrų ir veiksmų, nukreiptų į tinklo vadybą. Kol franšizės tinklui priklauso nedidelis franšizės gavėjų skaičius davėjo darbuotojai dažniausiai sugeba suvaldyti juos be papildomų instrukcijų ar taisyklių. Tačiau, bėgant laikui ir augant franšizės tinklui, didėja poreikis franšizės davėjo organizacijos ir jos veiksmų, nukreiptų į franšizės tinklo subjektus, sisteminei vadybai. Augant organizacijai ne tik didėja iššūkių mastas, bet ir atsiranda visiškai nauji iššūkiai, su kuriais organizacija anksčiau nebuvo susidūrusi. Į franšizės tinklo augimo sąlygotus iššūkius franšizės davėjas turėtų atsakyti vystydamas franšizės tinklo vadybos metodikas ir jų įgyvendinimą palaikančius technologinius sprendinius, kurie ir sudaro franšizės tinklo vadybos infrastruktūrą. Pagrindinės franšizės tinklo vadybos metodikos reglamentuoja franšizės gavėjų atskaitingumą, kokybės kontrolę ir nuolatinį jos gerinimą, vidinę tinklo komunikaciją, informacijos vadybą, informacinių technologijų vadybą, franšizės gavėjams teikiamas paslaugas ir pagalbą, franšizės gavėjų kvalifikacijos kėlimą, pagalbą franšizės gavėjams, norintiems parduoti ar perleisti savo franšizės pagrindu veikiantį verslą, ir t. t.

Franšizės davėjas, sukūręs franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą, parengęs rinkodaros ir franšizės gavėjų pritraukimo priemones, franšizės teisinius dokumentus ir „know-how“ perdavimo franšizės gavėjui priemones, yra visiškai pasirengęs viešai paskelbti apie tai, kad jis pradeda plėstis franšizės būdu, ir pradėti vykdyti rinkodaros kampaniją, generuoti interesantų srautą, vykdyti kandidatų vertinimą ir atranką bei pasirašinėti franšizės sutartis.

Kaip jau buvo minėta, sėkmingose franšizės tinkluose franšizės tobulinimas ir vystymas nesustoja franšizės kūrimo etapo pabaigoje, o yra vykdomas nuolatos. Vienas iš svarbių šio proceso dalyvių ir idėjų tobulinimui šaltinių yra kiekvienas tinkle esantis franšizės gavėjas, kurio kasdieninė verslo sėkmė priklauso ne tik nuo jo paties pastangų, bet ir nuo franšizės davėjo veiksmų. Tam, kad franšizės davėjas galėtų sukurti patrauklią franšizę ir sėkmingai vystyti franšizės tinklą, jis turi puikiai pažinti ir suprasti ne tik savo verslo produktų ar paslaugų galutinius vartotojus, bet ir franšizės davėjus.

Kitas franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmo žingsnis – franšizės tinklo plėtra. Šio etapo metu beliks didinti franšizės gavėjų skaičių tikslinėse plėtros rinkose, generuojant jiems vis didesnę vertę.


Nuorodos:

  1. Malkin, I., Malkina, V. 2014. Franšizės davėjo verslas: pradžia.
  2. Malkin, I., Michailovska, V., Žilinskis, S. 2011. Franšizės įsigyjimas: greitkelis į verslo sėkmę.

Franšizavimo konsultantė

populiariausi forume